Memorandum o využitelnosti agenta StB Vlastimila Nováka ze dne 4.3.1975
 
noz1